Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen, definities en toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen de gebruiker van deze voorwaarden, de besloten vennootschap Raedts Agro B.V. en haar contractpartij, tenzij anders staat vermeld in aanvullende voorwaarden.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Raedts Agro: de besloten vennootschap Raedts Agro B.V., gevestigd te Sevenum hierna verder aangeduid als: Raedts Agro;
• afnemer: de contractpartij van Raedts Agro;
• services en adviezen: alle informatie, adviezen en gegevens die door of vanwege Raedts Agro aan afnemer worden verstrekt, al dan niet door middel of met behulp van voornoemde software of hardware, via internet, dan wel een combinatie daarvan, die betrekking hebben op de agrarische bedrijfsvoering en/of activiteiten van afnemer;

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven en zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Prijzen en betaling

2.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

2.2 Creditcard en/of betaalgegevens kunnen worden verstrekt aan een externe betalingsverwerker.

2.3 Bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, of wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, is de gehele prijs onmiddellijk en ineens opeisbaar.

2.4 Betaling dient in zijn geheel en zonder verrekening plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum ten gunste van de op de factuur vermelde bankrekening van Raedts Agro. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Raedts Agro is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum totdat geheel is betaald een rente van 1% per maand over het factuurbedrag in rekening te brengen. Vanaf het verzuim is afnemer aan Raedts Agro alle door haar gemaakte kosten ter zake van buitengerechtelijke incasso verschuldigd, met een minimum van 15% van de opeisbare som.

Artikel 3 – Recht van reclame

3.1 Afnemer dient gebreken in de prestatie schriftelijk bij Raedts Agro te melden binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, op straffe van verval van alle rechten en bevoegdheden die afnemer ter zake van de gebrekkigheid ten dienste stonden.

3.2 Facturen gelden als onbetwist en geaccepteerd, indien afnemer niet binnen veertien dagen na factuurdatum bij Raedts Agro heeft geprotesteerd.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid en overmacht

4.1 Raedts Agro is slechts aansprakelijk voor schade van afnemer, die toerekenbaar is aan Raedts Agro. Aansprakelijkheid van Raedts Agro is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Raedts Agro wordt uitgekeerd. Als voor vergoeding in aanmerking komende schade geldt slechts de door afnemer geleden directe schade, zijnde de door afnemer betaalde contractprijs, met een maximum van € 10.00,00 exclusief BTW. Raedts Agro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, verloren gegevens, gederfde winst, gemiste besparingen of stagnatieschade.

4.2 Raedts Agro is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door haar ingeschakelde hulppersonen.

4.3 Afnemer zal Raedts Agro vrijwaren van alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

4.4 Als Raedts Agro na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van een oorzaak die buiten de schuld of de risicosfeer van Raedts Agro is ontstaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten in machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Raedts Agro als bij haar toeleveranciers, is sprake van overmacht.

4.5 Gedurende de periode dat Raedts Agro door overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen, raakt zij niet in verzuim. Indien door overmacht de nakoming onmogelijk wordt of tijdelijke onmogelijkheid meer dan drie maanden voortduurt, zijn zowel Raedts Agro als afnemer gerechtigd de overeenkomst als geëindigd te beschouwen, zonder dat dit enig recht op of verplichting tot schadevergoeding oplevert. Indien Raedts Agro reeds gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij evenwel recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op basis van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

4.6 Raedts Agro zal zich inspannen om te allen tijde correcte metingen en presentaties van de metingen na te streven. Raedts Agro kan de juistheid van de metingen echter niet garanderen en zij is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct noch indirect, die hieruit mocht voortvloeien.

Artikel 5 – Gegevens, geheimhouding en verwerking persoonsgegevens

5.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie waarvan zij bij de uitvoering van deze overeenkomst kennisnemen, een en ander voor zover dit een goede uitvoering van deze overeenkomst niet in de weg staat. Partijen zijn gehouden deze verplichting onverkort op te leggen aan hun personeelsleden.

5.2 In verband met een goede uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het noodzakelijk dat Raedts Agro persoonsgegevens van afnemer verzamelt, verwerkt en opslaat. Een en ander geschiedt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Raedts Agro heeft haar privacy beleid beschreven in een Privacy Verklaring welke te vinden is op de website www.Raedtsagro.nl

5.3 Raedts Agro behoudt zich het recht voor om niet-identificerende informatie te verstrekken aan derden in een geaggregeerde vorm en mag de verstrekte gegevens gebruiken voor aanpassingen en verbetering van onze software, hardware, services en adviezen.

Artikel 6 – Services en adviezen

6.1 De services en adviezen die door Raedts Agro aan afnemer worden verstrekt, dienen ter ondersteuning van de (agrarische) activiteiten van afnemer.. Raedts Agro zal zich inspannen om te allen tijde adequate en zorgvuldig tot stand gekomen services en adviezen na te streven. Raedts Agro kan de juistheid van de services en adviezen echter niet garanderen en zij is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct noch indirect, die uit deze services en adviezen mocht voortvloeien.

6.2 De services en adviezen zijn slechts geldig op het moment waarop deze worden verstrekt, en voor de daarbij aangegeven duur. Voor zover services en adviezen zijn gebaseerd op door afnemer aangeleverde of aan te leveren gegevens, mag de juistheid en volledigheid van die gegevens worden verondersteld. Raedts Agro is niet aansprakelijk voor onjuistheden die voortvloeien uit de van afnemer afkomstige gegevens.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is op deze overeenkomst niet van toepassing.

7.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, die voortvloeien uit deze of andere overeenkomsten of daarmee samenhangen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Limburg locatie Roermond, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan. Van een geschil is sprake, zodra een van de partijen zulks verklaart.